IJsclub Koedijk

Plaats Koedijk gem. Alkmaar
Oprichtingsdatum 9-11-1897

Hoogtepunten en geschiedenis

MEER DAN EEN EEUW IJSPRET VOOR DE KOEDIJKERS OP POLDERSLOTEN EN KANAAL

IJSBOND HOLLANDS NOORDERKWARTIER, DISTRICT ALKMAAR
Van oudsher reed ons volk in de winter, als er ijs lag, op schaatsen. Er werden wel banen om te schaatsen gemaakt, maar deze waren vaak slecht, duur en onveilig. Dit alles werd geregeld door ongeorganiseerde baanvegers of in het beste geval, een plaatselijk groepje mannen. Er was echter niets duidelijk geregeld.

In 1895 werd op initiatief van de IJsclub Oudendijk de IJsbond Hollands Noorderkwartier (IJ.H.N.) opgericht om hierin verbetering
aan te brengen. Plaatselijkeijsclubs werden benaderd om deel te gaan uitmaken van de IJ.H.N. en een zelfstandige afdeling hiervan te vormen. Zo sluit bijvoorbeeld in 1896 de Alkmaarsche IJsclub zich aan bij de Bond.

Wanneer in 1901 door de IJ.H.N. districten worden gevormd, zijn Alkmaar en de omliggende dorpen voortaan het District Alkmaar.
De IJsclub Koedijk heeft zich dan ook al aangesloten bij de Bond en vormt zo de Afdeling Koedijk van het District Alkmaar.
Het belangrijkste doel van de IJ.H.K. was goede banen te krijgen om op te schaatsen, liefst met 4 meter brede banen, die over de gehele lengte goed onderhouden werden. De Afdelingen van de Bond, instrueerden, controleerden en betaalden de baanvegers. Dit was een grote vooruitgang. Door beter onderhouden en veiligere banen nam het schaatsen in Noord Holland dan ook met sprongen toe.
Ook werd de Bondskaart ingevoerd. Drager of draagster van een dergelijke kaart mocht op de Bondsbanen vrij rijden, zonder baancenten te moeten betalen aan de baanvegers. Bovendien kostte het lidmaatschap van een afdeling veel minder dan vroeger het bedrag, dat aan baancenten moest worden betaald.


Door de vele afdelingen van de IJ.H.N. kwamen er langzamerhand aaneensluitende banen, zodat gemakkelijk lange tochten konden worden gereden. Verder kwamen er wegwijzers op kruispunten, reddingsmiddelen, ijsberichten en dergelijke.
De baanvegers en andere werklieden, die vaak zonder werk thuis zaten, waren in tijdelijke dienst van de Afdelingen. Zij ontvingen nu loon en waren verzekerd voor ziektekosten en ziekengeld.

IJSCLUB KOEDIJK
In Koedijk werd op 9 november 1897 een ijsclub opgericht. Deze IJsclub Koedijk sloot zich direct aan bij de IJsbond Hollands Noorderkwartier en vormde zo de Afdeling Koedijk.In 1933 dreigt de IJsclub Koedijk uit de IJsbond Hollands Noorderkwartier te stappen. Allereerst wordt op 7 november besloten geen afgevaardigde naar de algemene vergadering van de IJ.H.N. te sturen. In de volgende vergadering op 11 november zegt de heer Zwetsman, dat de kosten van de aansluiting bij de IJ.H.N. naar zijn mening niet opwegen tegen de voordelen van deze aansluiting. Volgens hem bestaat er de laatste jaren geen enkele samenwerking meer tussen bond en club.
Voorzitter Sloof wijst er nog wel op, dat er bij de IJsbond 102 afdelingen zijn aangesloten en deze daarvoor toch wel hun redenen zullen hebben. Toch wordt besloten uit de IJ.H.N. te treden.

 IJspret op het Kanaal in 1926Op 28 december wordt in het bijzijn van vertegenwoordigers van de IJsbond nog eens over aansluiting bij deze Bond vergaderd. Allereerst deelt de voorzitter mede, dat bij de wedstrijd in Avenhorn een lid van de afdeling Koedijk van deelname aan de wedstrijd schoonrijden werd uitgesloten, omdat Koedijk niet meer aangesloten was bij de IJsbond.Deze rijdster had een goede kans op een prijs, zodat dit een nadeel voor de Koedijker kas betekende. De vertegenwoordigers van de IJ.H.N. wijzen nog eens uitvoerig op de voordelen van aansluiting bij de Bond. Hierna wordt met algemene stemmen besloten toch opnieuw tot aansluiting bij de IJ.H.N. over te gaan.

Op 9 november 1937 bestond de IJsclub Koedijk 40 jaar. Dit jubileum werd enige weken later groots gevierd in het lokaal van Jb. Groot, het Vergulde Paard.Voorzitter A. Sloof opende de feestvergadering met een welkomstwoord en heette speciaal de leden van het hoofdbestuur, de heren Margadant en Werkman, evenals de heer Teerink, secretaris van de Alkmaarsche IJsclub welkom. Ook burgemeester Ninaber en de oud-commissarissen van de ijsclub waren tot zijn grote vreugde aanwezig.
Hij gaf vervolgens in grote trekken de geschiedenis van de ijsclub weer, waarbij hij dank bracht aan de vele oud-bestuurders en
commissarissen voor alles wat zij gedaan hadden voor hun club. Tevens merkte hij op, dat alle commissarissen hun onkosten steeds
uit eigen zak hadden betaald. Verder herinnerde hij aan het jaar 1916, toen de ijsclub een bedrag van 300 gulden stortte
als steun voor degenen, die bij de watersnood zoveel verloren hadden. De heer Margadant van het hoofdbestuur
complimenteerde vervolgens de ijsclub namens de IJsbond Hollands Noordenkwartier, bracht hulde aan de oud-voorzitter en erelid Jan Otto, die spreker een echte ijsliefhebber noemde en bood de afdeling Koedijk een bloemenmand aan. Ook namens het district Alkmaar werd de afdeling Koedijk geluk gewenst, waarna burgemeester Ninaber de ijsclub huldigde namens het gemeentebestuur.
Na al deze woorden gaf toneelvereniging De Roos een opvoering van het blijspel “Geld speelt geen rol”. Er werd voortreffelijk gespeeld en de uitvoering was een groot succes! Na afloop werd er gedanst bij de muziek van P. Hartland c.s.

In 1939 werd door de Koedijker ijsclub een verloting gehouden in het lokaal van D.C. Butter, het toenmalige café Welgelegen. De hoofdprijs, een stofzuiger, werd gewonnen door A. Sloof. De andere prijzen waren voor C. Denneman, Jb. Bloothoofd, D. Duin en de weduwe Egmond. De opbrengst van deze verloting was een welkome aanvulling voor de clubkas.

Nadat de IJsclub enige jaren was opgeheven, mede omdat er geen natuurijs was, werd in de winter van 1985 toch weer behoefte gevoeld aan een ijsclub. In 1986 werd zodoende de IJsclub Koedijk door een aantal enthousiaste ouders weer nieuw leven ingeblazen.
Er worden schaatslessen gegeven en er is een vaste trainingsgroep. Er wordt geschaatst op ijsbaan De Meent in Alkmaar. Maar als er weer eens natuurijs is, worden daarop weer wedstrijden en toertochten georganiseerd.

Bestuursleden

In de beginperiode was de schuitenmaker Jan Otto (1855-1951) een van de drijvende krachten achter de ijsclub. Hij was zelf een fervent schaatser. In 1931 trad hij af als voorzitter van de IJsclub Koedijk en kreeg als dank voor zijn inzet in al die jaren het erelidmaatschap aangeboden. De “veteraan” kreeg daarnaast als waardering voor al zijn werk door de IJsbond Hollands Noorderkwartier het erediploma van deze Bond uitgereikt.

Otto trad in 1931 weliswaar af als voorzitter van de IJsclub Koedijk, maar hij bleef afgevaardigde voor de algemene vergadering van de IJ.H.N. De nieuwe voorzitter, Arie Sloof, bleef ook jarenlang voorzitter van de ijsclub.

Andere bestuursleden, commissarissen en afgevaardigden waren tot 1945 onder anderen: S. Smit, P. Zwetsman, K. Ridder, Joh. Blaauboer, P.J. Lammerschaag, J. de Graaf, C. Mulder, P. Oostwouder, G. Klomp Czn, W. Wagemaker, K. Stam Mzn, C. Spaan, J. de Waal Dzn en J.K. Beets.

Na 1945 waren de bestuursleden onder anderen:Siem Barsingerhorn (voorzitter), Theo van Mil, Joop Masteling, Jan Barsingerhorn, Jaap Keeman, Kees de Waal, Jaap Butter en Maarten Barsingerhorn.

De huidige bestuursleden zijn:
Han Masteling, Paul van der Ham, Gerard Kaatee, Niek Kuilboer en Ewout Pijpker.

Fotogalerij

Locaties

  Adres Van Tot
1 Sportlaan 1, 1831 CG Koedijk

Documenten

IJsclub Koedijk Meer dan een eeuw ijspret voor de Koedijkers Download

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina