Privacy verklaring van Schaatshistorie.nl

 

Teneinde de website van onze stichting "Stichting de Poolster" en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat onze stichting in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens onze stichting voor welke doeleinden gebruikt en wat onze stichting doet om uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming te beschermen. Onze stichting adviseert u voor het gebruik van de website van onze stichting hiervan kennis te nemen.

Met de term website van onze stichting wordt in dit Privacy Statement ook verstaan de aan de website verbonden databases en portals.

Wie verwerkt persoonsgegevens

Onze stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onze website.

Onze stichting is genoodzaakt uw gegevens te delen met organisaties die helpen om de diensten te verlenen die in dit Privacy Statement genoemd worden en die dergelijke gegevens namens ons en in overeenstemming met dit Privacy Statement kunnen verwerken ter ondersteuning van de website en onze dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat onze stichting deze details aan een derde dient te verstrekken – zoals een hostingprovider of mailingbedrijf – om u de informatie te kunnen verstrekken waar u om gevraagd hebt. Ook kunnen gegevens aan derden worden doorgegeven die backoffice-ondersteuning of IT-diensten leveren. Met deze organisaties sluit onze stichting verwerkersovereenkomsten af, waardoor de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsbescherming is gewaarborgd.

Anders dan bovenstaande zal onze stichting zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten nze stichting, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.
 

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het invoeren van informatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de website van onze stichting (gezamenlijk te noemen: de diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Onze stichting verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de website van onze stichting aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de diensten die via de website van onze stichting worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van onze stichting, al dan niet via de website van onze stichting, te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website van onze stichting heeft aangevraagd, is het mogelijk dat onze stichting uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

Onze stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de realisatie van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de website van onze stichting bent. Onze stichting gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de website van onze stichting zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door onze stichting kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de website van onze stichting.

De website van onze stichting genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de website van onze stichting. Onze stichting houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website van onze stichting.

Google Analytics

De website van onze stichting maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporteren aan onze stichting.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Onze stichting heeft hier geen invloed op.

Onze stichting heeft Google geen toestemming gegeven om de via de website van onze stichting verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging

Onze stichting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens onze stichting toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.
 

Internetsites van derden

De website van onze stichting kan links bevatten naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Onze stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Onze stichting raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van onze stichting, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Stichting de Poolster

p/a Groenestraat58
6721 JC Bennekom

E-mail: secretariaat@stichtingdepoolster.nl

KvK nr. 34166188
Bank nr. NL55INGB0004 3242 60

 

Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst bijgewerkt op 17 juli 2018.

Bovenkant van de pagina