Sipke Heeres Westra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Westra, Sipke Heeres
Geboren Wergea / 3-8-1787
Overleden Wergea / 12-8-1847

Beschrijving

Sipke Westra is de tweede zoon van de smid en schaatsenmaker Heere Roelofs Westra in Wergea. Hij werkt aanvankelijk bij zijn vader in de smederij. Van maart 1817 tot begin 1829 heeft Sipke Wes­tra een smederij in Jirnsum. Hij neemt in 1828 de smederij van zijn vader in Wergea over. Op 11 en 16 januari 1829, kort na de overname, plaatst hij de eerste advertenties in de Leeuwarder Courant: ‘De ondergeteekende adverteert bij dezen, dat de echte Wargaster Schaatsen, kenbaar aan het merk W H, uitsluitend en alleen te Leeuwarden, te bekomen zijn, bij H. Borgrink, koopman in ijzerwaren op de Kelders, letter H., no. 29. Warga, den 10 Januarij 1829 S.H. Westra.’ Op 26 juni 1829 kondigt hij in de Leeuwarder Courant de definitieve overname van zijn vaders smederij aan: ‘De ondergeteekende verwittigt alle zijn begunstigers, dat hij veranderd is van woonplaats, door het overlijden van zijnen vader Heere Roelofs Westra, in leven Mr. Smid te Warga, en hij thans aldaar zal ageren in het verstalen en het maken van nieuwe snijgereedschappen, alsmede in de bekende Wargaster Schaatsen, welke bij hem verkrijgbaar zijn. Sipke H. Wes­tra, Meester Smid te Warga.’ In de Leeuwarder Courant van 15 december 1839 waarschuwt Westra voor vervalsingen van zijn schaatsen: ‘Bekendmaking. Daar ik, ondergetekende, mij verpligt vind het geëerd publiek te waarschuwen dat de Wargaster Schaatsen vervalscht worden, zoo maak ik bekend dat de echte Wargaster Schaatsen gemerkt met W H alleen verkrijgbaar zijn bij H. Borgrink, op de Kelders, bij J. van der Wielen op de Nieuwstad, beide te Leeuwarden, bij de Weduwe Jellema te Franeker en bij den Ondergeteekende S.H. Westra – Grofsmid en schaatsenmaker te Warga.’ De houten worden gemaakt door Keimpe Klazes Hoekstra. In 1840 verhuist hij met twee zoons naar de Nije Hoek, waar hij de herberg ‘Het Wapen van Idaarderadeel’ overneemt. Een schuur bij het pand wordt verbouwd tot smederij. Hier blijft hij samen met zijn zoons Heere (geboren in 1816) en Hin­drik (geboren in 1922) het smidsbedrijf uitoefenen. Sipke Heeres Westra overlijdt in 1847. Zijn vrouw zet de herberg voort en blijkbaar ook het schaatsenmaken, want uit advertenties in de Leeuwarder Courant van 17 en 24 december 1847 blijkt dat er nog steeds schaatsen van Westra worden verkocht, maar die kunnen inmiddels ook gemaakt zijn door zijn zoon Heere Sipkes Westra, die het schaatsenmaken voortzet.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aad van den Ouweelen, 2019

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Nieuwe Hoek 1
Wergea
Periode 1829 - 1847

Merktekens

W - H
(voor in het ijzer, alleen bekend uit advertenties)

Reclames

Advertentie 1829 schaatsenmaker S.H. Westra, Wergea
Advertentie schaatsenmaker S.H. Westra, Wergea Leeuwarder Courant d.d. 26 juni 1829
Advertentie 1830 schaatsenmaker S.H. Westra, Wergea
Advertentie schaatsenmaker S.H. Westra, Wergea Leeuwarder Courant d.d. 31 december 1830 Merkteken WH voorin het schaatsijzer

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina