Wybren Brugt Epema

Categorie Schaatsenmaker
Naam Epema, Wybren Brugt
Geboren Warten / 2-5-1828
Overleden Rinsumageast / 2-12-1878

Beschrijving

Zoon van arbeider Brugt Wijbrens Epema (Idaard, 1784- Warten, 1942). Wybren Epema wordt timmerman in Rinsumageast. Na zijn overlijden in december 1878 worden meubelen en huisraad, timmermaterialen en timmergereedschappen bij boedel verkocht. In een advertentie in de Leeuwarder Courant van 25 januari 1879 wordt de inventaris van zijn huis en werkplaats genoemd. Daaronder bevinden zich ook '20 paar schaatsijzers', die hij blijkbaar nog van houten moest voorzien.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Vestigingsplaats Rinsumageast
Periode 1860 - 1878

Merktekens

Rinsumageast

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina