Totaaloverzicht van het aantal tochten en deelnemers per ijswegencentrale

 

In onderstaande tabel zijn het aantal tochten en deelnemers per werkgebied van de verschillende ijswegencentrales aangegeven. In deze tabel zijn de 21 IJsselmeertochten met 72.903 deelnemers verdeeld over de IJswegencentrales Bolsward-Wonseradeel, Nijefurd en Weststellingwerf.

  IJswegencentrale

Unieke

tochten

Totaal

aantal

tochten

Gemiddeld

aantal

deelnemers

Totaal

aantal

deelnemers

1 Baarderadeel 7 52 983 51.136
2 Het Bildt 1 9 1.584 14.242
3 Skarsterlân 11 49 1.238 60.675
4 Franekeradeel 3 19 734 13.939
5 Gaasterland e.o. 2 17 1.235 21.009
6 Achtkarspelen 3 9 638 5.742
7 Hennaarderadeel 6 31 646 20.024
8 Idaarderadeel 3 28 2.878 80.593
9 Heerenveen 2 4 1.000 4.000
10 Leeuwarden 7 32 878 27.209
11 Menaldumadeel 3 8 908 7.261
12 Oostergoo 9 55 1.051 57.792
14 Rauwerderhem 2 21 512 10.746
15 Sloten 1 10 629 6.290
16 Smallingerland 10 53 962 51.978
17 Sneek-Wymbritseradeel-IJlst 7 35 3.455 120.910
18 Tietjerksteradeel 10 44 2.474 108.835
19 Utingeradeel 8 48 1.699 81.569
20 Weststellingwerf 12 72 1.540 110.872
21 Bolsward/Wonseradeel 11 47 621 29.210
22 Nijefurd 23 108 939 101.412
23 Opsterland/Ooststellingwerf 7 66 1.521 100.367
24 Elfstedentocht* 1 16 4.915 78.625
25 Grenstochten 2 21 1.173 24.635
  Totaal 151 854 1.392 1.189.071

* Inclusief Tolhuister Elfstedentocht

Uit het overzicht blijkt dat de meeste tochten (108) zijn georganiseerd binnen het werkgebied van IJWC Nijefurd en dat de tochten van IJWC Sneek-Wymbritseradeel-IJlst de meeste deelnemers (120.610) hebben getrokken. Dit laatste wordt grotendeels veroorzaakt door de populariteit van de Elfmerentocht. Met 99.900 deelnemers praten we dan meteen over de hoogst scorende toertocht in Friesland.

Hieronder staat welke tochten vaker dan 15 keer (tot en met 2011) zijn gereden met het totaal aantal deelnemers:

Deelentocht                                            27 x gereden, met 66.693 deelnemers
Sterrit naar Wolvega                               19 x gereden, met 57.084 deelnemers
Grote Baarderadeeltocht                         19 x gereden, met 21.818 deelnemers
Nannewiidtocht                                      18 x gereden, met 27.378 deelnemers
Oostergotocht                                        16 x gereden, met 19.170 deelnemers
Elfstedentocht (alleen off.)                      15 x gereden, met 78.586 deelnemers
Grote Veenpoldertocht                           15 x gereden, met 18.300 deelnemers
Grote Hennaarderadeeltocht                   15 x gereden, met 10.305 deelnemers
Familietocht Rauwerderhem                    15 x gereden, met   7.471 deelnemers

Dan de tochten met een totaal aantal deelnemers van meer dan 20.000:

Elfmerentocht                                          12 x gereden, met 99.900 deelnemers
Elfstedentocht                                         15 x gereden, met 78.586 deelnemers
Deelentocht                                             27 x gereden, met 66.893 deelnemers
Sterrit naar Wolvega                                 19 x gereden, met 57.084 deelnemers
Grote Princenhoftocht (Idaarderadeel)      12 x gereden, met 54.396 deelnemers
Prinsenhoftocht (Tietjerksteradeel)             9 x gereden, met 46.841 deelnemers
Nannewiidtocht                                        18 x gereden, met 27.378 deelnemers
Ronde van Terherne                                 13 x gereden, met 26.298 deelnemers
Oude Venentocht                                       8 x gereden, met 23.253 deelnemers
Zevendorpentocht                                    13 x gereden, met 22.997 deelnemers
Grote Baarderadeeltocht                           19 x gereden, met 21.618 deelnemers
Lauwerstocht                                            14 x gereden, met 20.874 deelnemers

De ijswegencentrales met het hoogst gemiddeld aantal deelnemers:

Sneek-Wymbritseradeel-IJlst                       3.455
Idaarderadeel                                             2.878
Tietjerksteradeel                                        2.474

Het hoge gemiddelde van Sneek-Wymbritseradeel-IJlst wordt voor een groot deel veroorzaakt door de Elfmerentocht, dat van Idaarderadeel en Tietjerksteradeel door de Princenhoftochten.

Vergelijking Noord-Holland/Utrecht

De vraag is uiteraard: wat zeggen deze absolute cijfers over de populariteit van het toerschaatsen  in Friesland ten opzichte van de rest van het land? We beschikken alleen over vergelijkbare gegevens uit het grootste KNSB-gewest Noord-Holland/Utrecht. In onderstaande tabel worden enkele vergelijkingen gegeven tussen Friesland en Noord-Holland/Utrecht.

  Friesland  

Noord-H0lland/

Utrecht

 
Aantal tochten 854 30,2% 1.975 69,8%
Totaal aantal deelnemers 1.189.071 37,6% 1.975.406 62,4%
Gemiddeld aantal deelnemers 1.392   1.000  
Aantal tochten vaker gereden dan 20 keer 1   20  
Aantal inwoners (november 2009) 646.318 14,6% 3.888.421 85,4%

De provincie Friesland is geografisch gezien redelijk te vergelijken met de provincies Noord-Holland en Utrecht. Alle drie de provincies zijn waterrijk. Friesland is in het oosten hoger gelegen. Dat geldt ook voor Noord-Holland met het Gooi en het oostelijk deel van Utrecht.

We hebben zowel het aantal tochten, het aantal deelnemers als het aantal inwoners in de provincies in procentuele vergelijkingsgetallen gezet. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat in Friesland procentueel meer tochten zijn gehouden; er meer mensen aan tochten hebben deelgenomen en er gemiddeld meer deelnemers per tocht in Friesland waren. De cijfers ondersteunen nog eens de titel van dit boek.
Opvallend verschil is verder dat in Noord-Holland/Utrecht een tocht veel vaker per jaar wordt verreden. In Friesland gold lang de traditie dat de ijswegencentrale per jaar eenmaal haar gemeentelijke toertocht organiseerde.

Bovenkant van de pagina